Algemene voorwaarden - Leer Trainen vanuit je Vak

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEER TRAINEN VANUIT JE VAK

Artikel 1 Definities

1. Leer Trainen vanuit je Vak, handelsnaam van LaCretio Training & Advies, gevestigd te Rosmalen, KvK- nummer 30276806, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een training of traject wordt aangeduid als deelnemer. Deelnemer kan tevens opdrachtgever zijn. 
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trainingen en levering van overige diensten en producten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.
7. Dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. Dienstverlener is gerechtigd het aanbod te roepen zo lang de opdrachtgever het aanbod niet heeft geaccepteerd.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de overeenkomen prijs exclusief btw vermeld, tenzij anders overeengekomen. De vermelde tarieven zijn exclusief overige kosten, waaronder reiskosten en huur van een trainingslocatie, tenzij anders aangegeven.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling van het totaal overeengekomen bedrag, ook wanneer niet het gehele traject of de training wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
4. Deelname aan een traject is gegarandeerd wanneer de gehele betaling, of in geval van betaling in termijnen, de eerste termijn is voldaan. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan. Opdrachtgever begrijpt dat door deze opschorting het traject of de training vertraging kan oplopen. In een dergelijk geval is dienstverlener niet in verzuim en heeft opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
6. Indien er sprake is van meerwerk zal dit pas worden uitgevoerd na overleg en schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever en in rekening worden gebracht volgens de gebruikelijke tarieven van dienstverlener. 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of training eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en is dienstverlener bevoegd de overeenkomst op te zeggen zonder aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is binnen de aangegeven termijn beschikbaar aan dienstverlener.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is dienstverlener niet verantwoordelijk voor het niet tijdig na kunnen komen van de verdere planning.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. 
2. Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. 
3. Aanmeldingen voor trainingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
4. Indien dienstverlener op afstand een online webinar of training faciliteert in opdracht van opdrachtgever, dient opdrachtgever zorg te dragen voor benodigde faciliteiten, waaronder goede hosting, het tijdig updaten van benodigde systemen en internet.
5. Indien de training op locatie van opdrachtgever wordt gegeven, draagt opdrachtgever er zorg voor dat dienstverlener kan beschikken over de benodigde faciliteiten zoals aangegeven door dienstverlener.
6.Dienstverlener is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Dienstverlener heeft de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Er zal in overleg worden gezorgd voor een vervangende trainer of worden gezocht naar een alternatieve datum.
2.Dienstverlener heeft het recht de locatie van de training of opleiding te wijzigen en om in het geval van onvoldoende aanmeldingen een opleiding, training of webinar te annuleren. Deelnemers die stonden ingeschreven krijgen uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang bericht van annulering. Zij zullen het reeds betaalde bedrag retour krijgen of zich kosteloos in kunnen schrijven voor een andere training of opleiding op een later moment. 
3. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te annuleren met de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Bij annulering tussen 8 en 4 kalenderweken voor startdatum is dienstverlener gerechtigd 50% van de geoffreerde kosten te factureren. Bij annulering binnen 4 kalenderweken voorafgaande aan de werkzaamheden wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Eventuele kosten van een locatie zullen tevens worden doorberekend. 
4. Indien een deelnemer onverwacht verhinderd is kan deze kosteloos worden vervangen door een collega. Indien er geen vervanging plaatsvindt en er minder deelnemers zijn dan overeengekomen, blijft de overeengekomen prijs van kracht. 
5. Een traject heeft een loopduur zoals overeengekomen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. 
6. Een losse sessie binnen een traject op locatie in Rosmalen of online kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen. Indien er kosten zijn gemaakt voor de huur van een externe locatie zullen deze kosten wel worden doorberekend. Dit lid is enkel van toepassing voor sessies op locatie van dienstverlener. Voor sessies op locatie van opdrachtgever gelden de annuleringsvoorwaarden uit lid 2 van dit artikel. 
7. Deelnemers aan een coachingstraject zijn zelf verantwoordelijk voor het online inplannen van de beschikbare coachingsuren. De uren komen na vier maanden te vervallen zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie. 
8. Deelnemers aan het programma Zorgeloos Trainen zijn zelf verantwoordelijk voor het online inplannen en spreiden van de beschikbare coachingsuren (individuele begeleiding) in de 9 maanden. Na 9 maanden komen deze uren te vervallen zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie. 
9. Wanneer de deelnemers aan het programma Zorgeloos Trainen een onderdeel niet afnemen, geeft dit geen recht op restitutie. 
10. Het is niet mogelijk overige aangeschafte digitale producten, waaronder een online training en e-book, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever direct toegang tot zijn aankoop. De zakelijke opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
9. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online trainingen te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.
10. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd een dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren of aan te passen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen of geen keuze in hebben gehad, waaronder, maar niet gelimiteerd tot ziekte, ongevallen, brand of maatregelen van de overheid b.v. mbt corona. 

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd en de overeenkomst redelijkerwijs niet verzet kan worden naar een later moment, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, zonder aanvullende schadevergoeding en zonder ongedaanmaking, te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van deelnemer gedurende een overeenkomst. 
5. Na goedkeuring en oplevering van de content, waaronder maar niet gelimiteerd tot een trainershandleiding, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de content. Indien na oplevering wijzigingen gewenst zijn zal dit een nieuwe overeenkomst tot stand brengen.
6. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is voor het veroorzaken van directe schade die voldoet aan dit artikel bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
7. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en content.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Wanneer in het geval van trainershandleidingen aangepaste afspraken worden gemaakt omtrent de verspreiding, blijft ook in een dergelijk geval het auteursrecht bij dienstverlener.
2. Dienstverlener verleent een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet- overdraagbaar en herroepelijk recht aan de deelnemer om een online training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
3. Materiaal tijdens een overeenkomst beschikbaar gesteld mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in enkel gedeeltes van een online training op social media delen na expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener, wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener en het enkel eigen content uit opdrachten bevat. Het is niet toegestaan de grotere delen uit de training gedetailleerd openbaar te maken of screenshots te delen wanneer andere deelnemers betrokken zijn. 
4.Deelnemer is enkel gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een training of losse sessie indien hiervoor uitdrukkelijk en vooraf schriftelijke toestemming voor is verleend. Dienstverlener is gerechtigd zelf opnames te maken voor commerciële doeleinden. Indien deelnemer niet zichtbaar wil zijn op dit beeldmateriaal dient dit vooraf aangegeven te worden. 
5. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Na de looptijd van een online training vervalt het recht van de deelnemer om in te loggen. De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer de content tijdig te doorlopen en het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

Artikel 11 Communicatie

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Opdrachtgever is er tevens verantwoordelijk voor deze regels kenbaar te maken aan deelnemers, wanneer de deelnemer een ander persoon is dan opdrachtgever. 
2. Deelnemers kunnen onderling communiceren. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag of schadevergoeding. 
3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 
4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training of sessie belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende training of sessie of toekomstige trainingen en sessies uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende training of sessie onverlet. Er ontstaat geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag of schadevergoeding.

Artikel 12 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Dit geldt tevens voor het doorgeven van eventuele gewenste wijzigingen na het versturen van een trainershandleiding. 
2. Indien een klacht of revisies later kenbaar worden gemaakt, kunnen wijzigingen een meerprijs opleveren. 
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.